(Uchida Ryu) Tanjo-Jitsu

1.   Kote Uchi Sa

2.   Kote Uchi Yu

3.   Sutemi

4.   Kuri Tsuke

5.   Ushiro Zue

6.   Suigetsu Sa

7.   Suigetsu Yu

8.   Yoko-men Sa

9.   Yoko-men Yu

10. Kobushi Kudaki

11. Sune Kudaki

12. Irimi